HOME
                                              

           인사기본사항
           재직/퇴직증명서 발급
           급여현황조회
           급여명세서
           소득세원천징수증명서
           원천징수영수증 출력
           원천징수부 출력원격지원프로그램 다운로드
원격지원프로그램
 
 
#.출력하기 버튼 클릭후 내용이 보이지 않는경우, 주소줄의 https: => http: 로 s를 삭제 후 엔터키를 누르세요.